A tankönyvről


A Wir végre egy könyv, ami megfelel a magyarországi német, mint idegennyelv-tanítás megváltozott igényeinek: alacsonyabb óraszámban, akár a több odafigyelést igénylő diákok tanítására is alkalmas, így a Wir hiánypótló a magyar piacon.

Kifejezetten az általános iskolások számára használható életszerű nyelvtudás megalapozására és fejlesztésére készült.

A WIR egy modern, kommunikatív tankönyvcsalád, fő célja a négy alapkészség fejlesztése autentikus, a tanulók életkorának megfelelő szövegek, gyakorlatok és feladatok segítségével. A tankönyvcsalád részei moduláris felépítésűek, minden kötetben négy tematikus modul van, minden modulban pedig három, a témához kapcsolódó lecke, amelyek főszereplője általában a Weigel család (apa, anya, Tina és Stefan). Az egyes modulok garantáltan mindig az adott korosztály számára jellemző kommunikációs szituációkat tartalmazzák és mindig a korosztálynak megfelelő módszereken alapulnak. Az utolsó modul mindig országismereti és interkulturális témájú: a német nyelvű országok legfontosabb ünnepeiről informál és a tanév során bármikor feldolgozható.

Az egyes kötetek nagyon sokféle feladatot és számos visszatérő feladattípust tartalmaznak. Vannak bennük állandó játékok (láncjáték, memória, trimino, párbeszédpuzzle, cetlicsata, szerepjáték), portfoliókészítés és projektmunka, amelyek mind a hatékony és okos némettanítást–tanulást segítik.

Az első kötetben a korosztály életkori sajátosságainak megfelelően elsősorban a primer készségek (hallás utáni értés és a beszédkészség) fejlesztése kap hangsúlyt. A második kötettől a szerzők az erre a korosztályra jellemző kommunikációs szituációkra építve már a szekunder készségek (olvasott szöveg értése, íráskészség) fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettek. A WIR a legújabb, a felfedeztető tanuláson alapuló nyelvtantanítási módszert alkalmazza.

Az egyes kötetek végén található Grammatik ABC segítségével a tanulók mindig szituációba ágyazva, az összegyűjtött példák alapján maguk fogalmazhatják meg a szabályszerűségeket. Ezzel egyrészt könnyebben megjegyzik a nyelvtani szabályokat, másrészt megerősödik bennük az a szemlélet, hogy a nyelvtan a kommunikáció eszköze, nem pedig célja.

 

Szerzőnk: Sárvári Tünde

1993-ban végeztem Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola orosz–német szakán. 1993 óta az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájában dolgozom német szakos szakvezető tanárként, illetve 2008 óta igazgatóhelyettesként.
1996 óta részben a Goethe Intézet moderátoraként pedagógus-továbbképzéseket tartok némettanárok számára. 2000-ben német szakos középiskolai tanár képesítést szereztem a JATE Bölcsészettudományi Karán. Jelenleg a SZTE JGYPK Német Nemzetiségi Tanszékén is tanítok.
Fő kutatási területem a tanárképzés és -továbbképzés gyakorlati és elméleti oldala, illetve a kisiskoláskori idegennyelv-oktatás sajátosságai. Számos oktatási anyagot készítettem a Német Tanári Kincsestár részére, illetve több magyar és német nyelvű publikációra kaptam felkérést itthon és külföldön egyaránt.
A Wir általános iskolásoknak szóló német nyelvkönyv magyar adaptációját készítettem, jelenleg a negyedik köteten dolgozom.

 

A Wir és a NAT

A Klett Kiadó új, ötkötetes tankönyvcsaládja, a WIR az Európa szerte sikeres tankönyv kifejezetten magyar gyerekek számára átdolgozott kiadása mindenben megfelel az új NAT követelményeinek. Az új NAT szerint az első idegen nyelv tanítását legkésőbb az általános iskola 4. osztályában el kell kezdeni. A WIR minden kötete egy teljes tanév ajánlott tananyagát tartalmazza 4-8. osztályig.

Az alaptantervben továbbá a játékos tanulás, a tanulók motiválása, a kommunikatív ill. interkulturális kompetencia fejlesztése áll az általános iskolai idegennyelv tanítás középpontjában. A WIR célkitűzései teljes mértékben megegyeznek a NAT-ban megnevezett célokkal. Az alaptantervben továbbá a játékos tanulás a 8. osztály végére az első idegen nyelvből a tanulóknak el kell érniük legalább az A2-es szintet.

A sorozat minden kötete a Közös Európai Referenciakeret és a NAT szintmeghatározásai alapján készült. A  tankönyvcsalád az A1-es szinttől a B1-esig juttatja el a tanulókat. A NAT-ban meghatározott célokkal, miszerint a 8. osztály végére az első idegen nyelvből a tanulók elérhetik legalább az A2-es szintet.A WIR újdonsága, hogy a nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett rendkívül nagy hangsúlyt fektet erre.

Rendszeresen feltűnnek benne az önállóságot, önálló tanulást segítő elemek:

  • partner- és csoportmunkában végezhető tevékenységek,
  • feladatrally,
  • projektötletek,
  • portfoliókészítés,
  • készségtréningek,
  • tesztek, nyelvi-,
  • nyelvtanulási játékok,
  • szókártya gyűjtemény.